BirchEriksen.org

Global Sundhed

Der var en gang feltet hed Tropemedicin. Som blev til International Sundhed. For så i de senere år at blive til Global Sundhed.
Det kan der være god mening i.


Tropemedicin kan dårligt løbe fra sin koloniale fortid. Op­rin­delig handlede det om at beskytte de europæiske ko­lo­ni­herrer mod udefra kommende dårligdomme. Tropemedicin var det kliniske speciale, der skulle holde de udsendte sunde og raske og behandle dem mod tropiske sygdomme. Der var også et hygiejne aspekt, som gik ud på at holde disse syg­dom­me ude af Europa. Det førte til at der i vigtige eu­ro­pæi­ske havnebyer som Antwerpen, Hamborg, London og Liver­pool opstod tropiske institutter, som tog sig af sø­fa­rende, der lagde til kaj, men også udførte epide­mio­lo­giske hygi­ej­ne­opgaver i baglandet, indtil de blev overtaget af det of­fent­lige sundhedsvæsen.

Også den internationale sanitærkonference i Paris i 1851, der anses at være udgangspunktet for internationalt sam­ar­bejde om sundhed, havde en Europa-først tilgang med en har­monisering af karantænekrav i de europæ­iske koloni­magt­nationer som vigtigste emne på dagsordenen.

Retfærdigvis kunne tropemedicinen notere en vis afledt føl­ge af sit virke i kolonierne, for i nogle tilfælde gav det god me­ning også at behandle de indfødte; det mindskede risi­ko­en for de udsendte europæere, og en rask arbejdsstyrke pro­ducerer nu en gang mere end en sygdomssvækket.

Efter anden verdenskrig og afkoloniseringen begyndte be­gre­bet International Sundhed at vinde frem som en vide­re­udvikling af traditionel tropemedicin. Godt hjulpet af mål­sætningen om at opnå "sundhed for alle", som de daværende 134 medlemslande i Verdens­sund­heds­orga­nisationen (WHO) enedes om i 1978 i Alma-Ata, Kasakhstan. Nu med fokus på kapacitetsopbygning af sundheds­sektoren i lav­ind­komstlande til forebyggelse og behandling af såvel smit­som­me som ikke smitsomme sygdomme, forbedring af hygiejne og vandforsyning og fremme af børns og mødres sundhed og styrkelse af sundhedssystemer ud over tropiske sygdomme. Et skift der også skal ses i sammenhæng med fremkomsten af udvik­lingsbistand, senere internationalt udviklings­sam­ar­bejde.

Videreudviklingen igen mod Global Sundhed har været gli­dende, men især efter årtusinde-skiftet er Global Sundhed blevet den dominerende betegnelse for feltet. Ud over Tro­pemedicin og International Sundhed er Global Sundhed og­så rundet af den befolkningscentrerede Folkesundhed eller Public Health.
Folkesundhed beskæftiger sig med de sociale, bestemmende faktorer for sundhed og sygdom samt sundhedsmæssige u­lig­heder på grund af den ulige fordeling af sociale, politiske og økonomiske muligheder på nationalt niveau.
Global Sundhed giver Folkesundheden en international ori­entering. Ikke bare i forhold til grænseoverskridende sund­hedsproblemer i snæver forstand, men også til sund­heds­mæs­sige udfordringer, der ligger uden for indflydelse fra en­kelte stater, som verdensomspændende udryddelse af syg­dom­me (f.eks. polio), antibiotika-resistens, fødevare­sik­ker­hed, urbanisering, migration og klimaændringer.

Global Sundhed er i sin natur politisk og betragter sundhed som et rettighedsbaseret, universelt gode. Global Sundhed er blevet en del af udenrigspolitikken, tæt forbundet med in­ter­national og sundhedsmæssig sikkerhed.


Eksempelvis:

Om pandemier og pandemier
Kan erfaringer - og erkendelser - fra HIV/AIDS og andre pandemier bruges over for COVID-19?
Kommunikationskoks
Hvordan udbreder man perspektivet, når tropemedicin bliver til inter­na­tio­nal sundhed bliver til ...
Udbruddet ingen var forberedte på
Ebola-udbruddet i 2013 i Vestafrika kom på det værst tænkelige sted og tidspunkt
Kvægpesten er udryddet
Som blot den anden sygdom - kopper var den første - blev kvægpest erklæret for udryddet i 2011
Hepatitis C, Public Health & Politics
Et negligeret sundhedsproblem, en ny behandling - set gennem politiske briller
Om tal og læsningen heraf
Nogle betragtninger om statistikker - med opgørelser af forekomsten af HIV/AIDS som afsæt
Understanding politics as part of doing impact studies
Arbejdspapir om politisk forståelse og forskning